I. Informacje ogólne oraz definicje

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony
https://onyxclub.pl, jest
Grupa Etna sp. z o. o. spółka komandytowo akcyjna, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 22, 42-600
Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449784, REGON: 277569159, NIP: 6452255919, e-mail: [email protected], tel.
+48/324500800.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga
elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej
Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową, którą Administrator prowadzi w domenie
https://onyxclub.pl.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

2. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku
z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do wystawienia faktury VAT lub rachunku i dostarczenia towaru (zakres danych:
imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b) nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez kandydata
w formularzu aplikacyjnym) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której
dane dotyczą,

c) dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia
istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią,

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze,

e) prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu)
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera
(zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

h) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego
zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.), na podstawie
odrębnie udzielonej zgody.

III. Jakie dane zbiera Administrator w Serwisie?

1. Administrator Serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
w Serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego):

a) dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),
c) dane dotyczące zatrudnienia,
d) inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z administratorem danych osobowych.
2. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera Użytkownik otrzymuje
informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
przez Administratora. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem
lub otrzymywaniem newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje
o parametrach połączenia.

4. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania
przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności
– do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;

b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych
osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;

2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących
na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania
oszustwom i nadużyciom.

V. Uprawnienia Użytkownika

1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień,
należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną
na adres: ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
c) usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
g) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,

h) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania.
Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć
żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin
rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał
zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub
będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

VI. Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów obejmujących: pracowników, firmy
kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe oraz obsługę IT.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje
mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz
w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

VII. Środki techniczne

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a
także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed
dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

2. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające,
jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Preferowaną formą kontaktu z Administratorem jest wypełnienia
formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub wysłanie e-maila na adres: [email protected]

VIII. Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania,
lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika

i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji
danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych
nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania
z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IX. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies:

1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach:
a) konfiguracji serwisu;
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej
do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
d) uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
f) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
g) analiz i badań oraz audytu oglądalności.

X. Zmiana polityki prywatności i Cookies

1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający
zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach
Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie
z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na
gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

Subskrypcja SMS