REGULAMIN ONYX MUSIC CLUB / ONYX 2.0
TARNOWSKIE GÓRY – ul. Ks. Lewka 9

Właścicielem klubu ONYX MUSIC CLUB w Tarnowskich Górach,
podmiotem odpowiedzialnym oraz administratorem danych i zdjęć jest :

Grupa Etna Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Towarowa 22
42-600 Tarnowskie Góry
NIP 645-22-55-919

1. Każda osoba kupując bilet wstępu lub decydując się na uczestnictwo w imprezie organizowanej przez Onyx Music Club (dalej: „Klub Onyx”) świadomie akceptuje niniejszy regulamin i obowiązujące w lokalu zasady jego funkcjonowania.

2. Osoby obecne w Klubie Onyx (dalej: „Uczestnicy”), są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu
oraz stosować się do poleceń personelu.

3. Warunkiem wejścia do Klubu Onyx w celu uczestnictwa w imprezie jest:
a) ukończenie18 roku życia (nie dotyczy imprez specjalnych typu High School Party)
b) posiadanie ważnego biletu, który należy okazać bez wezwania przy wejściu do Klubu Onyx i zachować do kontroli / okazanie ważnego zaproszenia na imprezę wystawionego przez Klub Onyx,
d) odpowiedni ubiór pasujący do charakteru lokalu (zabrania się uczestnictwa w strojach sportowych),
e) spełnienie wizerunkowych kryteriów selekcjonera,
f) posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości, ze zdjęciem, określającego wiek.

4. Zabrania się wstępu osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub/i pod wpływem środków odurzających
oraz posiadającym niebezpieczne narzędzia i przedmioty.
Obsługa ma prawo odmówić wstępu do Klubu Onyx lub wyproszenia w trakcie imprezy każdej osoby bez podawania przyczyny, w szczególności takie czynności mają zastosowanie wobec osób:
a) zachowujących się wulgarnie, bez poszanowania personelu i innych uczestników imprezy,
b) zachowujących się agresywnie, głośno, niestosownie do charakteru lokalu,
c) odmawiających wykonywania poleceń personelu, stawiającym opór służbie porządkowej, ochronie, kierownictwu Klubu Onyx.

5. Uczestnik ma prawo do:
a) korzystania ze stref / powierzchni użytkowych, dostępnych w czasie trwania danej imprezy,
b) korzystania ze znajdujących się na obiekcie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
c) korzystania z zaplecza higieniczno-sanitarnego.

6.Zabrania się:
a) wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych
i pirotechnicznych,
b) wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych, artykułów spożywczych i środków odurzających, rzucania na salę różnych przedmiotów.
W razie złamania powyższego zakazu Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia terenu Klubu Onyx.

7. Uczestnik jest zobowiązany wykonywać polecenia personelu (legitymującego się identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu lub ubranym w firmową odzież z LOGO ONYX z napisem OCHRONA lub ONYX TEAM/STAFF),
w szczególności upoważnionego do:
a) sprawdzania biletów,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości torebek i innego bagażu, odzieży osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty lub napoje w/w w pkt 6.,

d) wypraszania z terenu lokalu Uczestników nie przestrzegających regulaminu, w szczególności zakazu ustanowionego
w pkt 6.
Personel ma prawo do zarekwirowania niedozwolonych artykułów bądź przedmiotów wymienionych w pkt 6
oraz zatrzymania Uczestników, u których zostały one znalezione, w celu niezwłocznego przekazania policji.

8. Zakupiony bilet wstępu upoważnia do JEDNORAZOWEGO WEJSCIA na teren Klubu Onyx. Po wyjściu poza teren klubu (bramka, wejście / wyjście obrotowe) bilet traci ważność.

9. Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania imprezy przez Klub Onyx,
na podstawie nienaruszonego biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT. Zwroty biletów przyjmowane są w Klubie Onyx przy ul. Ks. Lewka 9, w terminie ustalonym przez Klub Onyx.

10. Osoby posiadające kartę VIP będą wpuszczane poza kolejnością.

11. Osoby posiadające karty klubowe nie są upoważnione do wejścia poza kolejnością, chyba że w jednorazowych przypadkach / promocjach ogłoszonych przez klub w postaci komunikatu na stronie internetowej i w kasie.

12. Osoby nie posiadające ważnej rezerwacji loży nie mogą samodzielnie zajmować miejsc siedzących w lokalu.

13. Czas trwania imprezy i godziny zamknięcia lokalu są ustalane każdorazowo przez kierownictwo Klubu Onyx stosownie do sytuacji.

14. Klub Onyx zastrzega sobie prawo do wprowadzania i zakańczania promocji oraz ofert specjalnych trwających jednorazowo lub na czas określony bez podawania przyczyn.

15. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Klubu Onyx Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

16. Klub Onyx nie odpowiada za uszkodzenia ubrań, rzeczy osobistych, w tym również urządzeń elektronicznych.

17. Klub Onyx posiada monitoring, co nie jest jednoznaczne z każdorazową rejestrację przebiegu całej imprezy i pełnej powierzchni użytkowej lokalu. Materiały z monitoringu mogą być wydawane wyłącznie Policji lub innym upoważnionym do ich pozyskiwania służbom państwowym.

18. Wszelkie skargi i zażalenia należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną do kierownictwa Klubu Onyx.
Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych. Zgłoszenia powinny zawierać dane osobowe zgłaszającego.

19. Zasady obowiązujące przy korzystaniu z szatni w lokalu Klubu Onyx:
a) szatnia Klubu Onyx przyjmuje na przechowanie na czas imprezy jedynie marynarki/ żakiety, kurtki, płaszcze, szaliki, czapki, rękawiczki oraz torby, plecaki, torebki itp. bagaż nie zawierający przedmiotów o wartości powyżej 250 zł; bagaż zawierający przedmioty o wartości powyżej 250 zł może zostać przyjęty na przechowanie jedynie po uprzednim wyrażeniu na to pisemnej zgody przez personel obsługujący szatnię Klubu Onyx; Klub Onyx nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oddane do szatni, pozostawione w ww. odzieży,
b) do każdej z oddanych przez Uczestnika do szatni rzeczy personel obsługujący szatnię Klubu Onyx wydaje jeden identyfikator, tzw. „numerek”,
c) za rzeczy nieodebrane bezpośrednio po zakończeniu imprezy Klub Onyx nie ponosi odpowiedzialności,
d) rzeczy pozostawione w Klubie Onyx lub/i szatni Klubu Onyx, nie odebrane w terminie 14 dni, zostaną przekazane na cele charytatywne lub zostaną wyrzucone,
e) za zgubiony identyfikator („numerek”), Klub Onyx pobiera opłatę w wysokości 10 zł; rzecz bez odpowiedniego identyfikatora może zostać wydana po zakończeniu imprezy na podstawie dokumentu tożsamości osoby odbierającej.

20. W czasie imprez będą wykonywane zdjęcia i/lub nagrywane filmy, również z rejestracją dźwięku, które mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych poprzez ich publikacji w internecie oraz w innych mediach. Materiały te mogą być przekazywane również partnerom i podmiotom współpracujących z Klubem Onyx. Wstęp do Klubu Onyx jest równoznaczny ze zgodą na w/w czynności, wobec czego osoby znajdujące się na zarejestrowanych materiałach nie będą rościć z tego tytułu żadnych pretensji finansowych lub odszkodowawczych wynikających z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83) lub innych aktów prawnych.

21. Na terenie Klubu Onyx zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku i robienia zdjęć oraz na publikowania takich materiałów bez wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa Klubu Onyx.

22. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.), która weszła w życie dnia 15 listopada 2010 r., wprowadzającą zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, Klub Onyx jest lokalem dla osób niepalących, z wyznaczoną strefą dla palaczy (dolny poziom Klubu Onyx). Zabrania się palenia tytoniu w innych miejscach niż wskazane.

23. Klub Onyx ma prawo wprowadzić terminowy lub bezterminowy zakaz uczestniczenia w imprezach dla osób świadomie lub/i wielokrotnie nie stosujących się do niniejszego regulaminu.

24. Zarządcą i administratorem danych osobowych które zostały dobrowolnie udzielone Klubowi Onyx, jest Grup Etna – Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach. Każdy klient ma prawo do sprawdzenia i zmian swoich danych, do zastrzeżenia ich lub usunięcia z bazy Klubu Onyx. W tym celu należy się skontaktować telefonicznie lub mailowo z kierownictwem klubu. Kontakt został podany na stronie internetowej www.onyxclub.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2018 Regulamin jest dostępny w lokalu, na stronie internetowej, na każdorazowe żądanie klienta oraz na wybranych materiałach promocyjnych Klubu Onyx. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.onyxclub.pl oraz w lokalu.

Pozostałe dokumenty

Subskrypcja SMS